Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą

Oferuję kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania wszelkich spraw objętych zleceniem Klienta.

Świadczę usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne, w tym m.in. sprawy:
 • o zapłatę,
 • dotyczące służebności,
 • związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną,
 • o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie,
 • o wpis w księdze wieczystej,
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego,
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, wypadków komunikacyjnych, umów OC i AC, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej,
 • skargi na czynności komornika.
Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym m.in. sprawy:
 • o rozwód lub separację.
 • o unieważnienie, ustalenie istnienia
  lub nieistnienia małżeństwa,
 • o alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie
  macierzyństwa lub ojcostwa,
 • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie
  lub przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
  lub zarządu majątkiem wspólnym.
Prawo karne i prawo wykroczeń, w tym m.in.:
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • obrona w sprawach o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary,
 • obrona w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • prowadzenie spraw o zatarcie skazania lub ukarania.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. sprawy:
 • o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy,
 • o wynagrodzenie za pracę,
 • o odszkodowanie,
 • o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego,
 • sporządzanie źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów).
Prawo gospodarcze, w tym m.in. sprawy:
 • O zapłatę,
 • związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem spółek,
 • rejestracja podmiotów w KRS,
 • negocjacje i sporządzanie umów,
 • sporządzanie projektów uchwał.
Prawo administracyjne, w tym m.in.:
 • sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, skarg do WSA i skarg kasacyjnych,
 • reprezentacja przed urzędami i sądami administracyjnymi.